صفحة اصلي
نيازمنديها
تخصص شركت
عرضه
مسؤول صفحه


تخصص شرکت
فعاليت شركت:


شركت بينالمللي MAP آلمان، متخصص در خريد و فروش كارخانجات، ماشينآلات و خطوط توليدي دستدوم در سطح بينالملل است. اين شركت آلماني، تجربة زيادي در خصوص معاملات ماشينآلات صنايع فلزي؛ همچون: ورقكاري، خط لوله، نورد، فرز، دريل، سنتر، تراش و ساير ماشينآلات دستدوم دارد.

* در صورت تمايل، مشخصات دقيق ماشينآلات مورد نياز خود را براي ما ارسال كنيد تا در اسرع وقت آنها را به شما تحويل دهيم.


شرح خدمات:

زمينههاي فعاليت اين شركت:
 • ماشينآلات صنايع فلزي
 • ماشينآلات صنايع چوب
 • ماشينآلات صنايع لاستيكي و پلاستيكي
 • ماشينآلات صنايع نساجي
 • ماشينآلات صنايع چاپ و كاغذ
 • مهندسي پزشكي
 • مهندسي انتقال نيرو
 • ابزار دقيق و اندازهگيري
 • تجهيزات نيروگاه
 • ماشينآلات ساختماني
 • ماشينآلات كشاورزي
 • ماشينآلات حمل و نقل باربري
 
شركت سهامي خاص ام. ا. پ 2002 تمامي حقوق اين شركت را دارا ميباشد.
حق هرگونه توزيع و بهرهبرداري فقط ميتواند با اجازة اين شركت صورت گيرد.
تمام پيشنهادات داده شده ويا مذاکره شده بدون قرارداد رسمیِ
بدون تضمين است. فقط زماني به آن اعتبار حاصل
ميشود که قرارداد کتبی شمااز طرف ما کتباّ به شما اعلام شود.