صفحة اصلي
نيازمنديها
تخصص شركت
عرضه
مسؤول صفحه


 
شركت سهامي خاص ام. ا. پ 2002 تمامي حقوق اين شركت را دارا ميباشد.
حق هرگونه توزيع و بهرهبرداري فقط ميتواند با اجازة اين شركت صورت گيرد.
تمام پيشنهادات داده شده ويا مذاکره شده بدون قرارداد رسمیِ
بدون تضمين است. فقط زماني به آن اعتبار حاصل
ميشود که قرارداد کتبی شمااز طرف ما کتباّ به شما اعلام شود.