صفحة اصلي
نيازمنديها
تخصص شركت
عرضه
مسؤول صفحه


مسؤول صفحه
MAP Industriebedarf GmbH
Kölner Strasse 57
50859 Köln
تلفن
فاكس
پستالكترونيكي

+49 2234 943244
+49 2234 943245
info@map-gmbh.com

مدير عامل
پريسا پيشنماززاده

شركت MAP تلاش نموaده كه اطلاعات عرضه شده در اين صفحه كامل و گويا باشد.
اين شركت هيچگونه تضميني در قبال جديد بودن و درست بودن و كامل بودن اين اطلاعات و همچنين در مورد صفحاتي كه از طريق اين بانك اطلاعاتي در دسترس ميباشد تقبل نميكند.
شركت هر لحظه حق عوض كردن اطلاعات و دگرگوني آن را دارا ميباشد.
استفاده و تكثير اين اطلاعات محفوظ ميباشد و براي هرگونه بهرهبرداري بايد از شركت مجوز صادر شود.
حق توزيع و تكثير اين اطلاعات بر روي CD يا ديسكت نيز محفوظ ميباشد.
 
شركت سهامي خاص ام. ا. پ 2002 تمامي حقوق اين شركت را دارا ميباشد.
حق هرگونه توزيع و بهرهبرداري فقط ميتواند با اجازة اين شركت صورت گيرد.
تمام پيشنهادات داده شده ويا مذاکره شده بدون قرارداد رسمیِ
بدون تضمين است. فقط زماني به آن اعتبار حاصل
ميشود که قرارداد کتبی شمااز طرف ما کتباّ به شما اعلام شود.